veidlapas

  Fizisko personu mantiskais stāvoklis
download Mantiskā stāvokļa deklarācija (3-5 aizpildīšanas rindas katrā pozīcijā) (*.doc)
download Mantiskā stāvokļa deklarācija (3-5 aizpildīšanas rindas katrā pozīcijā) (*.docx)
download Mantiskā stāvokļa deklarācija (5-10 aizpildīšanas rindas katrā pozīcijā) (*.doc)
download Mantiskā stāvokļa deklarācija (5-10 aizpildīšanas rindas katrā pozīcijā) (*.docx)
download Mantiskā stāvokļa deklarācija (ērtākai aizpildīšanai nepieciešama Adobe Reader 9.0 vai jaunāka versija)
Dažādi dokumenti
download Bankas statistika Latvijas banka 1 AB
download Bankas statistika Latvijas banka 1 IB
download Skaidras naudas darījumu deklarācija
Teritoriju kodi  
download Teritoriju kodi  
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis  (IIN)  
download IIN gada deklarācija (2006) 1.variants  
download IIN gada deklarācija (2006) 2.variants  
download Paziņojums par algas nodokli (MK noteikumi Nr.166 1.pielikums)  
download Darba devēja (ienākuma izmaksātāja) paziņojums (MK noteikumi Nr.166 2.pielikums)  
download Paziņojums par personai izmaksātajām ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamajām summām (MK noteikumi Nr.166 5.pielikums) 1.variants  
download Paziņojums par personai izmaksātajām ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamajām summām (MK noteikumi Nr.166 5.pielikums) 2.variants  
download Pārskats par izmaksas vietā ieturēto un budžetā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokli (MK noteikumi Nr.166 6.pielikums) 1.variants  
download Pārskats par izmaksas vietā ieturēto un budžetā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokli (MK noteikumi Nr.166 6.pielikums) 2.variants  
download IZZIŅA personīgā īpašuma (mantas) pārdošanas apliecinājums (MK noteikumi Nr.357 1.pielikums)  
Kontu plāni  
download Kontu plāns komercsabiedrībām  
download Kontu plāns komercsabiedrībām ENG  
download Kontu plāns budžeta iestādēm  
Gada pārskata dokumenti (biedrības, nodibinājumi un arodbiedrības)  
download Bilance biedrībai  
download Ieņēmumu un izdevumu pārskats  
download Ziedojumu un dāvinājumu pārskats  
download Ziņojums (MK 808 noteikumi)  
Preču pavadzīme-rēķins, stingrās uzskaites kvīšu grāmatiņas  
download Pārskats par numurēto un VID teritoriālajā iestādē reģistrēto kvīšu grāmatiņu izlietojumu  
download Pārskats par kultūras un citu pasākumu ieejas biļešu izlietojumu  
download Pārskats par pavadzīmju numuru izlietojumu (MK noteikumi Nr. 1038 3.pielikums)  
download Pārskats par stingrās uzskaites veidlapu "Kokmateriālu transporta pavadzīme-rēķins" izlietojumu  
download Pārskats par stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķina veidlapu izlietojumu  
Pievienotās Vērtības Nodoklis (PVN)  
download PVN deklarācija  
download Pārskats par priekšnodokļa summām kas iekļautas PVN deklarācijā    
download Pārskats par preču piegādēm Eiropas Kopienas teritorijā    
download Labojumu pārskats par preču piegādēm Eiropas Kopienas teritorijā    
download PVN deklarācija par taksācijas gadu    
download Piegādāto preču un sniegto pakalpojumu vērtība sadalījumā pa brīvostām un speciālajām ekonomiskajām zonām    
download PVN deklarācijas pielikums par kokmateriālu piegādēm un pakalpojumiem darījumos ar kokmateriāliem ( MK 1028 noteikumi 19.12.2006)  
download Kokmateriālu piegādātāju (saņēmēju) un pakalpojumu sniedzēju (saņēmēju) saraksts. Kokmateriālu Piegādātāju saraksts  
download Kokmateriālu piegādātāju (saņēmēju) un pakalpojumu sniedzēju (saņēmēju) saraksts Kokmateriālu Saņēmēju saraksts  
download Kokmateriālu piegādātāju (saņēmēju) un pakalpojumu sniedzēju (saņēmēju) saraksts Pakalpojumu Saņēmēju saraksts  
download Kokmateriālu piegādātāju (saņēmēju) un pakalpojumu sniedzēju (saņēmēju) saraksts Pakalpojumu Sniedzēju saraksts  
Uzņēmuma gada pārskata dokumenti. Uzņēmuma Ienākuma Nodoklis (UIN)  
download Bilance  
download Peļņas vai zaudējumu pārskats  
download Peļņas un zaudējumu pārskats (ENG)  
download Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats  
download Ilgtermiņa ieguldījumu kustības rezerve  
download Pārskats par naudas plūsmu (pēc netiešās metodes)  
download Pārskats par naudas plūsmu (neizvērstā veidā) saīsināts  
download Pārskats par naudas plūsmu (pēc tiešās metodes)  
download Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 1.variants  
download Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 2.variants  
download Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanas aprēķina kopsavilkuma karte  
download Uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas gada deklarācija 2005  
download Uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas gada deklarācija 2006  
download Uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa aprēķins  
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)  
download Ziņojums par Valsts Sociālās Apdrošināšanas Obligātajām Iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī (MK noteikumi Nr. 397 3.pielikums no 2000.gada 14.novembra)  
Noderīgas veidlapas  
download Algu aprēķina un izmaksas saraksts  
download Avansa norēķins  
download Avansa pieprasījums  
download Darba laika uzskaites tabele  
download Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls  
download Kokmateriālu piegādes uzskaites reģistrs  
download Saņemto (iegādāto) kokmateriālu uzskaites reģistrs  
download Komandējuma atskaite  
download Personīgais konts un Darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaites kartīte  
download Pamatlīdzekļu uzskaites kartīte  
download Saņemto preču pavadzīmju - rēķinu reģistrs  
download Izrakstīto preču pavadzīmju - rēķinu reģistrs  
download Reprezentācijas izdevumu tāme  
download Sociālo maksājumu aprēķins  
download Analītiskie dati kontam "STATŪTU FONDS"  
download Valūtas svārstību aprēķins  
download Vēstuļu saraksts "Latvijas pastam"  
Akti  
download Akts par avansa maksājumu izlietojumu  
download Akts par maksājuma ieskaitu uz rēķina apmaksu  
download Akts par pamatlīdzekļu pieņemšanu un ieviešanu ekspluatācijā, рar pamatlīdzekļu iekšējo pārvietošanu  
download Akts par atlikumu salīdzināšanu un savstarpējo parāda ieskaitu (angļu un latviešu valodā)  
download Akts par norēķinu savstarpējo salīdzināšanu  
Ceļazīmes un maršruta lapas  
download Ceļazīme  
download Kopsavilkums par automašīnu degvielas patēriņu un norakstīšanu  
download Maršrutu lapa  
Maksājuma uzdevums  
download Maksājuma uzdevums  
download Maksājuma uzdevums Rietumu Banka  
download Maksājuma uzdevums standarta  
Preču pavadzīmes-rēķina un faktur -rēķina paraugi  
download PPR, (1. variants) 2006  
download PPR, (2. variants) 2006  
download Rēķins (1.variants)    
download Rēķins (2. variants)  
download Rēķins (3.variants)  
Dažādas Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamās veidlapas  
download Dzīvesvietas deklarācija  
download Iesniegums par VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotāju saraksta noteikšanu un pilnvaru piešķiršanu  
download Līgums Par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus  
download Iesniegums par pavadzīmju numuru piešķiršanu  
download Iesniegums ar lūgumu reģistrēt elektronisko kases aparātu, sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu  
download Iesniegums ar lūgumu izsniegt stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinu veidlapu komplektus  
download Pieprasījums par Uzņēmumu Ienākuma Nodokļa pārmaksas atgriešanu vai novirzīšanu citu nodokļu, nodevu vai obligāto maksājumu veikšanai  
download Iesniegums ar lūgumu noņemt no uzskaites/ pārreģistrēt elektronisko kases aparātu (kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu)  
download Iesniegums ar lūgumu pārreģistrēt spirta un alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, naftas produktu (degvielas), dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu pavadzīmju žurnālu  
download Iesniegums ar lūgumu izsniegt algas nodokļa grāmatiņas dublikātu  
download Iesniegums ar lūgumu reģistrēt darījumu apliecinošās kvīšu grāmatiņas  
download Iesniegums ar lūgumu reģistrēt pasākumu ieejas biļetes  
download Iesniegums ar lūgumu izsniegt izziņu no VID (juridiskai personai)  
download Iesniegums ar lūgumu izsniegt izziņu no VID (fiziskai personai)  
download Iesniegums ar lūgumu izsniegt izziņu par to, ka persona ir stājies uzskaitē Valsts ieņēmumu dienesta nodaļā un ir ar PVN neapliekama persona  
download Iesniegums ar lūgumu pārskaitīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu uz norēķina kontu  
download Iesniegums ar lūgumu izsniegt datora izdruku par periodu par nodokļu maksājumiem  
download Iesniegums ar lūgumu pieņemt labotos pārskatus un deklarācijas  
download Iesniegums ar lūgumu pieņemt savlaicīgi neiesniegtos pārskatus un deklarācijas  
download Paziņojums par darbības pārtraukšanu uz laiku  
download Iesniegums ar lūgumu novirzīt nodokļa pārmaksu citu nodokļu nodevu vai obligāto maksājumu veikšanai  
download Iesniegums ar lūgumu izsniegt izziņu par to, ka persona ir stājies uzskaitē Valsts ieņēmumu dienesta nodaļā un ir ar PVN neapliekama persona, kurai ir tiesības nodot pašu ražotu neapstrādātu lauksaimniecības produkciju  
download Pieprasījums par izveidojušas PVN pārmaksas pārskaitījumu uz kontu vai novirzījumu uz citu nodokļu nodevu vai obligāto maksājumu veikšanai  
Uzņēmuma iekšējās kārtības reglamentējošā dokumentācija  
download Vadības ziņojums  
download Grāmatvedības politika  
download Dokumentu apgrozījuma shēma  
download Nolikums "Par uzņēmuma darbinieku darba apmaksas aprēķinu, atvaļinājuma naudas"  
download Iekšējās darba kārtības noteikumi  
download Nolikums "Par uzņēmuma bankas dokumentiem" 1.variants  
download Nolikums "Par uzņēmuma bankas dokumentiem" 2.variants  
download Nolikums par gada pārskata sastādīšanu  
download Grāmatvedības apraksts  
download Lietvedības instrukcija  
download Nolikums "Par uzkrājumiem neizmantotiem atvaļinājumiem"  
download Rīkojums "Par elektronisko kases aparātu"  
download Nolikums "Par grāmatvedības uzskaites metodiku"  
download Dienesta instrukcija uzņēmuma kasierim  
Darba likumdošana  
download Darba līgums 1.variants  
download Darba līgums 2.variants  
download Līgums par materiālo atbildību  
download Pielikums darba līgumam  
download Iesniegums valdei  
download Darbinieka dienesta instrukcija  
download Rīkotājdirektora dienesta instrukcija  
download Galvenā grāmatveža dienesta instrukcija  
download Kasiera dienesta instrukcija  
download Sekretāra amata instrukcija  
download Izziņa 1.variants  
download Izziņa 2.variants  
Profesiju klasifikators  
download Profesiju klasifikators 1.variants (hronoloģiski)  
download Profesiju klasifikators 2.variants (ar paskaidrojumiem)